• Academy of Islamic Studies
  • apipp@um.edu.my
logo
logo

Inaugural Lecture

Profesor Dr. Abdul Halim bin Haji Mat Diah

3 Mac 2008

Dato' Profesor Dr. Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusoff

21 Disember 2013

Profesor Dato. Dr. Ahmad Hidayat bin Buang

30 June 2022

Profesor Datin Dr. Raihanah binti Haji Abdullah

12 May 2023

Last Update: 18/08/2023