603-79676000 aka_islam@um.edu.my

Bachelor of Muamalat Management

Home

Matlamat program ini adalah untuk melahirkan modal insan yang seimbang agar seiring dengan kemajuan bidang pengajian Muamalat khususnya berkaitan pengurusan dan kewangan Islam melalui pendidikan berkualiti berasaskan tradisi keilmuan Islam dan kontemporari, demi kelestarian ummah dan negara.

The goal of this program is to produce a balanced human capital in line with the progress of the field of Muamalat studies, especially related to Islamic management and finance through quality education based on Islamic and contemporary scientific traditions, for the sustainability of the ummah and the country.

8 Normal Semester (4 tahun)

8 Normal Semester (4 years)

Kerja Kursus

Coursework

137 jam kredit

137 Credits Hours

Komponen Kursus

Course Component

Kredit

Credit

Kursus Universiti

University Courses

12

Kursus Fakulti/Akademi

Faculty/Academy Core Courses

10

Kursus Teras Program

Programme Core Courses

77

Kursus Elektif Program

Programme Elective Courses

27

Kursus Elektif Fakulti

Faculty Elective Courses

3

Kursus Student Holistic Empowerment (SHE)

SHE Courses

8

Jumlah Kredit Keseluruhan

Total Number of Credits

137

Please Click Here For Information https://study.um.edu.my/download-brochures

STPM (Tahun Semasa)

Aliran Sastera

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat STPM dalam mata pelajaran Syariah/Usuluddin;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat STPM dalam mata pelajaran Bahasa Arab;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Inggeris;
 • Mathematics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET.

MATRIKULASI/ASASI (Tahun Semasa)

Aliran Sastera

Lulus Asasi Pengajian Islam (Universiti Malaya) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET.

STAM (Tahun Semasa)

Mendapat sekurang-kurangnya pangkat Jayyid Jiddan pada peringkat Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM);

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Arab / Al-Lughah al-‘Arabiah al-Mu’asirah

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Inggeris;
 • Mathematics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET.

DIPLOMA/SETARAF

Aliran Sastera 

SYARAT 1

Memiliki Diploma dalam bidang Pengajian Islam/Muamalat atau bidang yang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Arab / Al-Lughah al-‘Arabiah al-Mu’asirah dan sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat Diploma dalam mata pelajaran Bahasa Arab;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Inggeris;
 • Mathematics

                                       dan                                            

ATAU

SYARAT 2

Lulus STPM bukan tahun semasa dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat STPM dalam mata pelajaran Syariah/Usuluddin;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat STPM dalam mata pelajaran Bahasa Arab;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Inggeris;
 • Mathematics

                                                                                                 dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET.

Calon Bukan Warganegara

Calon bukan warganegara yang ingin mengikuti program pengajian di Universiti Malaya hendaklah mempunyai National Higher School Certificate dan memenuhi syarat seperti berikut:

 1. Lulus dengan sekurang-kurangnya gred B atau/dan 80% dalam mata pelajaran berkenaan pada tahap GCE/A-Level/setaraf; atau

 1. Mempunyai sekurang-kurangnya PNGK3.00 dalam mata pelajaran berkenaan pada tahap sijil/diploma.

dan

 1. Mengambil dan lulus kursus Bahasa Melayu dan/atau Bahasa Inggeris. Pengecualian diberi kepada calon yang mempunyai salah satu dari kelulusan berikut:
 1. Skor TOEFL 550 (PBT), 213 (CBT) atau 80 (IBT).
 2. Band 6 ke atas untuk IELTS (Academic).
 3. C6 ke atas untuk General Certificate of Secondary Education (O Level), University of Cambridge untuk Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris.
 4. Lulus General Certificate of Education (A Level), University of Cambridge untuk Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris.

Eksekutif Perbankan / Penasihat Kewangan / Usahawan dll.

Banking Executive / Financial Advisor / Entrepreneur etc.

Last Updated: 10/06/2021