603-79676000 aka_islam@um.edu.my

Bachelor of Al-Quran and Al-Hadith

Home

Untuk memajukan bidang pengajian Al-Quran dan Al-Hadith berasaskan tradisi keilmuan islam dan kaedah moden yang saintifik melalui pendidikan berkualiti untuk negara dan kemanusiaan.

To advance the field of study of Al-Quran and Al-Hadith based on the tradition of Islamic knowledge and modern scientific methods through quality education for the nation and humanity.

7 Semester Biasa (3½ tahun)

7 Normal Semester (3½ years)

Kerja Kursus

Coursework

129 Jam Kredit

129 Credits Hours

Komponen Kursus

Course Component

Kredit

Credit

Kursus Universiti

University Courses

12

Kursus Fakulti/Akademi

Faculty/Academy Core Courses

10

Kursus Teras Program

Programme Core Courses

66

Kursus Elektif Program

Programme Elective Courses

21

Kursus Elektif Fakulti

Faculty Elective Courses

12

Kursus Student Holistic Empowerment (SHE)

SHE Courses

8

Jumlah Kredit Keseluruhan

Total Number of Credits

129

Please Click Here For Information https://study.um.edu.my/download-brochures

STPM (Tahun Semasa)

Aliran Sastera

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat STPM dalam mata pelajaran Syariah/Usuluddin;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat STPM dalam mata pelajaran Bahasa Arab;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET.

MATRIKULASI/ASASI (Tahun Semasa)

Aliran Sastera

Lulus Asasi Pengajian Islam (Universiti Malaya) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET.

STAM (Tahun Semasa)

Mendapat sekurang-kurangnya pangkat Jayyid Jiddan pada peringkat Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM);

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ pada peringkat SPM dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Arab / Al-Lughah al-‘Arabiah al-Mu’asirah
 • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah / Maharat al-Quran / Al-Syariah
 • Pendidikan Syari’ah Islamiah / Hifz al-Quran / Usul al-Din
 • Tasawwur Islam;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET.

DIPLOMA/SETARAF

Aliran Sastera 

SYARAT 1

Memiliki Diploma dalam bidang Pengajian Islam atau bidang yang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Arab dan sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat Diploma dalam mata pelajaran Bahasa Arab;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET.

ATAU

SYARAT 2

Lulus STPM bukan tahun semasa dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat STPM dalam mata pelajaran Syariah/Usuluddin;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat STPM dalam mata pelajaran Bahasa Arab;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET.

Calon Bukan Warganegara

Calon bukan warganegara yang ingin mengikuti program pengajian di Universiti Malaya hendaklah mempunyai National Higher School Certificate dan memenuhi syarat seperti berikut:

 1. Lulus dengan sekurang-kurangnya gred B atau/dan 80% dalam mata pelajaran berkenaan pada tahap GCE/A-Level/setaraf; atau

 1. Mempunyai sekurang-kurangnya PNGK3.00 dalam mata pelajaran berkenaan pada tahap sijil/diploma.

dan

 1. Mengambil dan lulus kursus Bahasa Melayu dan/atau Bahasa Inggeris. Pengecualian diberi kepada calon yang mempunyai salah satu dari kelulusan berikut:
 1. Skor TOEFL 550 (PBT), 213 (CBT) atau 80 (IBT).
 2. Band 6 ke atas untuk IELTS (Academic).
 3. C6 ke atas untuk General Certificate of Secondary Education (O Level), University of Cambridge untuk Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris.
 4. Lulus General Certificate of Education (A Level), University of Cambridge untuk Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris.

Pegawai Agama / Guru / Penyelidik / Usahawan dll.

Religious Officer / Teacher / Researcher / Entrepreneur etc.

Last Updated: 22/07/2021